Bütün hukuki alanlarda, uzmanlık ve deneyimi bir araya getiren bağımsız bir avukatlık bürosuyuz. Özel kişilerden, orta ve büyük ölçekli şirketlere, devlet kuruluşlarından, uluslararası holdinglere kadar herkesin hukuki ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz.

Bizimle İletişime Geçin

Esentepe Mh. Kasap Sk. No: 12 Kat: 4-5 Şişli/İSTANBUL

Pazartesi-Cuma (09:00 - 18:00)

Bizi Takip Edin

Çalıştığımız tüm alanlar hakkında detaylı bilgi için:

KVKK ve Aydınlanma Metni

AMAÇ VE KAPSAM

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AŞCİ ETCİ BENGLİAN AVUKATLIK ORTAKLIĞI (“AEB”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, AEB çalışanları veya AEB’ye iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki AEB tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

AEB veya AEB adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Veri işleme amaçları kapsamında kişisel veriler, AEB veya AEB adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler tarafından, elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb. benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan diğer yöntemlerle ve iş süreçlerinde destek aldığımız ulusal/uluslararası kuruluşlar ve diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere VERİ SORUMLUSU dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Talep edilen hizmetlerin sunulması ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması
 • Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması vb. hususların takibi
 • Sunulmakta olan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması,
 • Danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin ifası
 • Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,
 • Avukatlık Kanunu ve diğer mesleki düzenlemelere uyum sağlanması
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ile bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
 • Müvekkil ilişkileri ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü
 • Yetkili mahkeme, icra dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Mevzuat ve sektör güncellemeleri hakkında bilgi sağlanması
 • Bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, AEB’nin Avukatlık Kanunu uyarınca yürütmekte olduğu hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesinin sağlanabilmesidir.

Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, AEB tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİME VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verileriniz, verileriniz sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde AEB bünyesinde istihdam edilen avukat ve çalışanları ve süreçlerin takibi esnasında paylaşılması gereken üçüncü kişiler/kurumlar dışında başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır.

Ancak, Avukatlık Kanunu hükümleri ve yasadan doğan yükümlülükler halinde, kamu kurumları, mahkemeler, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yukarıda yer alan kurumlar ile paylaşılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK’de belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle AEB tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta öngörülen belirli süreler veya işbu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süreler boyunca işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerin toplanma amacının sona ermesi durumunda, verileri saklamak amaçlı hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde, bu veriler AEB tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sahiplerinin kişisel verilerinin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakları saklıdır.

AEB’NİN KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıda sayılan hallerde, AEB açık rıza aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış kişisel verileri işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde;
 • AEB ile ilişkili şirket, vakıf ve sair ilişkili kuruluşlar ile bir sözleşme kurulması veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde;
 • AEB’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde;
 • Kişisel verilerin, veri sahibince alenileştirilmiş olması durumunda;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu durumlarda;
 • Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, AEB’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR ŞÖYLEDİR:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Esentepe Mah. Kasap Sokak No:12 K:4 Şişli – İstanbul açık adresine gönderebilirler.

Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektir. AEB, veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir.

Saygılarımızla, 

AŞCİ ETCİ BENGLİAN AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Bilgi Sayfaları

×

Merhaba!

Canlı desteğe hoş geldiniz!
Aşağıdaki bölümden canlı yardıma ulaşabilir ya da mail üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

× Bize Danışın